Contact Us

Cov txiaj ntsig ntawm kev yuav tsev nrog Habitat

 • Cov nqi them yuav tsev ua hli* uas muaj nyob rau ntawm TCHFH Lending, Inc.
  • Tsis tas yuav muab nyiaj tso them ua ntej, tsis tas yuav muaj pab kas phais yuav tsev
  • Cov qhab nia muaj cai qiv txais nyiaj tau yog pib txij 620
  • Cia them nqi yuav tsev ntev txog 30-xyoo nrog tus nqi nyiaj paj ntsig yog 3.0% kom mus tag lub sij hawm them nqi yuav tsev no
  • Cov nqi them yuav tsev txhua hli yog npaum los sis qis dua 30% ntawm koj cov nyiaj khwv tau los
  • Kev kaw tsev cov nqi pab dawb
 • Kev pab tswv yim txog feem nyiaj txiag ib leeg-rau-ib leeg (yuav tsum muaj)
 • Kev qhuab qhia rau tswv yuav tsev (yuav tsum muaj)
 • Muaj kev pab nyiaj txiag kom yuav tau tsev koj tuaj yeem them taus
Chaws xyuas seb koj puas muaj cai tau txais kev pab >>

Ob txoj hau kev yuav tsev

Nrhiav lub tsev koj tus kheej

Ua hauj lwm nrog ib tug kws muag tsev  yuav ib lub tsev uas muag nyob rau hauv cheeb tsam xya lub nroog

Yuav Habitat ib lub tsev

Yuav ib cov tsev tsim ua los sis lub tsev kho dua tshiab los ntawm Twin Cities Habitat.

Koj lub chaw ntseeg siab tau

Txij thaum xyoo 1985 los muaj ntau dua 1,200 tsev neeg tau koom tes nrog Twin Cities Habitat for Humanity ua rau lawv them taus cov nqi ntawm lawv tus kheej lub tsev.

Cov lus hais los ntawm Habitat cov tswv tsev

“Txhua yam uas kuv tau kawm paub muaj txiaj ntsig rau kuv heev raws li kev ua ib tus tswv tsev. Kuv sau txog txhua yam tsev thaum kuv nyob hauv chav kawm, thiab kuv tau kawm txog kev txuas cov dej, hluav taws xob thiab txhua yam uas nkag mus rau hauv yus tus kheej lub tsev. Kuv yeej zoo siab heev txog qhov tau kawm txog tej no ... Kuv yog ib ntawm cov neeg uas xav tias ntshe yus yuav tsis muaj ib lub tsev nrog luag nyob li. Thiab los txog tam sim no kuv kuj yog ib tus tswv tsev lawm. Habitat tau ua yam uas ua tau.”

avatar.jpg

Isabel, yog Habitat ib tus tswv tsev txij thaum xyoo 2015 los lawm

Brooklyn Center

“Kiag thaum koj xaiv [rau Habitat] thiab koj muaj ib lub tsev lawm, nws zoo yam li cov qhov rooj no qhib. Ua rau koj muaj ib lub chaw uas hu ua lub tsev thiab koj muaj ib lub chaw rau koj cov me nyuam mos nyob tau nyab xeeb.”

avatar.jpg

Juanita, yog Habitat ib tus tswv tsev txij thaum xyoo 1995 los lawm

North Minneapolis

“Thaum kawg kuv zoo siab tias kuv muaj ib lub tsev yog kuv tus kheej lub lawm. Kuv yuav saib xyuas nws, ua kom muaj kev nco qab txog nws, thiab nws yuav yog ib lub chaw tseem ceeb tshaj plaws uas kuv tsev neeg yuav nyob. Kev yog thawj tus tswv tsev yog ib kauj ruam loj tshaj plaws rau hauv ib tus neeg lub neej thiab kuv thov ua tsaug rau Habitat for Humanity.”

avatar.jpg

David, yog Habitat ib tus tswv tsev txij thaum xyoo 2015 los lawm

Chaska

Chaws xyuas seb koj puas muaj cai tau txais kev pab >>

*Cov Sij Hawm Them Nqi Vaj Tse Ua Piv Txwv

Khwv Yees Thawj Tus Nqi Them Vaj Tse $175,000
Tus Nqi Nyiaj Paj Ntsig Uas Hloov Tsis Tau 3.0%
APR (Feem Pua Hauv Ib Lub Xyoos Puag Ncig) 3.0538%

Kev Them Tus Nqi Yuav Tsev thiab Cov Nyiaj Paj Ntsig Txhua Hli

Kev kwv yees them cov nqi ua hli yog saib raws li cov nqi them yuav tsev thiab cov nyiaj paj ntsig ntawm cov nqi uas yuav them thiab tsis suav tus tswv tsev cov nqi pab kas phais, cov nqi se tsev, los sis cov nyiaj kho lub tsev uas yuav tsum tau them.

$737.81

 

Ncua Sij Hawm 30 years
Tus Neeg Qiv Txais Nyiaj Tso Them Ua Ntej $0.00

Tus Neeg Qiv Txais Nyiaj-Them cov nqi kaw tsev kom tag nrho
Cov nqi uas tus neeg qiv txais nyiaj yuav tsum tau them kom tag yog tsis muab suav rau hauv cov nqi pab kas phais ntawm tus tswv tsev uas yog tus neeg yuav tsev xaiv yuav pab kas phais rau.

Thov nco ntsoov tias peb yuav hloov cov nqi them (rates) thiab cov sij hawm (terms) thaum twg los tau.

$3,000

 

 

 

 

Koj puas yog ib tus kws muag tsev uas txaus siab xav kawm kom paub ntau ntxiv? Nug rau ntawm no >>